Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 57
karinavestmann01@gmail.com 3 0+1 -2 4

karinavestmann01@gmail.com

Social sharing