Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 54
Hans-Andero Kivi 4 4 3 4 5 4 4 5 2 6 3 3 3 2 4 4 3 4 +13 67
randlahe.raiko@gmail.com 4 5 4 3 4 4 4 6 3 6 4 3 3 3 5 3 3 4 +17 71
Rando Kleimann 4 4 5 3 4 3 4 6 3 8 3 3 3 4 5 5 3 4 +20 74
markuspalatu@gmail.com 5 4 4 4 5 3 5 4 3 7 4 3 4 4 5 5 3 4 +22 76

Hans-Andero Kivi

randlahe.raiko@gmail.com

Rando Kleimann

markuspalatu@gmail.com

Social sharing