Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
garshnek@hotmail.com 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 6 8 4 4 4 5 3 +16 70

garshnek@hotmail.com

Social sharing