Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
garshnek@hotmail.com 3+1 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3+1 3 6 4 4 3 3 4+1 +14 68

garshnek@hotmail.com

Social sharing