Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 53
oskarlepik10@gmail.com 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 -3 50

oskarlepik10@gmail.com

Social sharing