Tee 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 58
oskarlepik10@gmail.com 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 +3 61

oskarlepik10@gmail.com

Social sharing