Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
goddy17@mail.ru 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 +1 56
Эмиль Таджиев 3 3 3 3 3 4 4 3 6 2 3 3 3 3 5 5 3 4 +8 63
Aleksandr Išenin 6 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 4 +9 64
Mihhail Jaskov 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 +12 67

goddy17@mail.ru

Эмиль Таджиев

Aleksandr Išenin

Mihhail Jaskov

Social sharing