Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Эмиль Таджиев 3 4 4 6 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 +12 73
Aleksandr Išenin 3 4 4 6 3 4 2 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 +13 74
goddy17@mail.ru 3 3 5 6 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 7 5 5 +14 75
Mihhail Jaskov 3 5 4 6 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 +19 80

Эмиль Таджиев

Aleksandr Išenin

goddy17@mail.ru

Mihhail Jaskov

Social sharing