Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
goddy17@mail.ru 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 53
Aleksandr Išenin 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 2 +4 58
Эмиль Таджиев 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 +4 58
Mihhail Jaskov 4 5 4 5 3 5 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 2 +12 66

goddy17@mail.ru

Aleksandr Išenin

Эмиль Таджиев

Mihhail Jaskov

Social sharing