Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 57
Aleksandr Zahhartšuk 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 +10 67

Aleksandr Zahhartšuk

Social sharing