Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
Aleksandr Zahhartšuk 3 5 0+1 6 6 +5 21

Aleksandr Zahhartšuk

Social sharing