Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 60
margus.keba@gmail.com 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 6 3 +9 69

margus.keba@gmail.com

Social sharing