Tee 1 2 3 4 5 6 7 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 22
margus.keba@gmail.com 3 4 2 3 3 3 3 -1 21

margus.keba@gmail.com

Social sharing