Tee 1 2 3 4 5 6 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 19
margus.keba@gmail.com 4 3 3 3 4 4 +2 21

margus.keba@gmail.com

Social sharing