Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Madis Kaur 3 4 4 3 3 4 7 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 +10 67
tarmo.mutso@ahk-balt.org 4 4 4 4 3 5 6 4 5 3 3 5 3 4 5 3 4 4 +16 73
kennetkaur@gmail.com 4 5 6 4 3 4 6 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 3 +22 79

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing