Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 56
Madis Kaur 3 6 3 4 3 5 3 4 5 3 5 4 3 3 2 4 4 3 +11 67
tarmo.mutso@ahk-balt.org 3 5 3 5 5 3 4 4 7 3 4 3 3 3 3 5 5 3 +15 71
kennetkaur@gmail.com 5 4 5 5 4 5 3 5 5 6 5 4 5 4 3 4 5 3 +24 80

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing