Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Madis Kaur 3 3 4 3 4 3 3 3 3 +2 29
tarmo.mutso@ahk-balt.org 4 4 3 4 3 3 3 3 3 +3 30
kennetkaur@gmail.com 3 3 4 5 4 3 4 4 3 +6 33

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing