Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Madis Kaur 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 +4 61
tarmo.mutso@ahk-balt.org 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 3 5 3 3 4 3 +11 68
kennetkaur@gmail.com 4 5 3 4 3 3 3 4 6 4 5 3 4 4 3 4 4 3 +12 69

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing