Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Madis Kaur 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 4 +4 61
romet.joenurm@gmail.com 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 3 4 3 +5 62
tarmo.mutso@ahk-balt.org 3 3 2 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 +5 62
kennetkaur@gmail.com 5 4 4 4 5 3 3 5 6 4 5 3 3 4 3 3 4 4 +15 72

Madis Kaur

romet.joenurm@gmail.com

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing