Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 56
Madis Kaur 2 4 3 3 4 3 3 3 6 3 4 3 3 3 3 3 4 3 +4 60
tarmo.mutso@ahk-balt.org 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 +8 64
kennetkaur@gmail.com 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 6 4 4 3 3 3 4 3 +14 70

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing