Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Gulliver Pai 2 4 2 3 3 4 4 4 5 +4 31
Karl 2 4 4 4 4 4 3 4 4 +6 33

Gulliver Pai

Karl

Social sharing