Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 56
Madis Kaur 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 +8 64
tarmo.mutso@ahk-balt.org 4 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 5 3 +11 67

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

Social sharing