Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
goddy17@mail.ru 2 2 3 3 2 3 2 3 3 -4 23
Эмиль Таджиев 2 2 2 3 3 2 4 4 3 -2 25
Даник Коваленко 2 3 2 3 3 4 3 3 3 -1 26
Aleksandr Išenin 2 3 3 3 4 4 3 3 2 0 27

goddy17@mail.ru

Эмиль Таджиев

Даник Коваленко

Aleksandr Išenin

Social sharing