Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
goddy17@mail.ru 2 3 3 3 3 2 2 2 3 -4 23
Aleksandr Išenin 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -1 26
Эмиль Таджиев 2 4 3 3 3 3 3 4 3 +1 28
Даник Коваленко 3 3 3 3 4 3 4 3 3 +2 29

goddy17@mail.ru

Aleksandr Išenin

Эмиль Таджиев

Даник Коваленко

Social sharing