Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Aleksandr Išenin 3 2 3 3 2 3 3 3 3 -2 25
goddy17@mail.ru 3 3 3 4 3 2 3 3 3 0 27
Эмиль Таджиев 3 3 4 3 3 2 3 3 3 0 27
Даник Коваленко 3 3 4 3 2 2 4 4 4 +2 29

Aleksandr Išenin

goddy17@mail.ru

Эмиль Таджиев

Даник Коваленко

Social sharing