Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
Madis Kaur 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 6 4 3 3 3 4 4 3 +10 67
tarmo.mutso@ahk-balt.org 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 6 3 3 4 3 5 4 2 +11 68

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

Social sharing