Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
varv.johan@gmail.com 3+1 4+1 3 4 3 5 3 4 2 6 4 5 5 5 3 4+1 4 3 +17 73
teele.saia@gmail.com 3 3 4 4+1 5 4 4 3 4 4 5 7 5 4 3 3+1 5 4 +20 76

varv.johan@gmail.com

teele.saia@gmail.com

Social sharing