Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
margus.keba@gmail.com 2 2 2 3 4 3 3 2 2 -4 23

margus.keba@gmail.com

Social sharing