Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 57
Alvar@gail.cpm 3 3 2 3 2 5 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 3 -1 56
raiko.ilula@gmail.com 3 3 4 4 5 7 6 5 5 6 4 6 3 4 3 4 4 4 +23 80
kristi.kaeramaa@gmail.com 6 5 4 5 6 5 6 4 5 4 4 6 5 4 3 4 5 4 +28 85

Alvar@gail.cpm

raiko.ilula@gmail.com

kristi.kaeramaa@gmail.com

Social sharing