Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
margus.keba@gmail.com 3 3 4 3 4 3 2 2 3 0 27

margus.keba@gmail.com

Social sharing